Zdravý životní styl

Jako nepovinný předmět se vyučuje na naší škole od roku 1996. Důvodem pro zavedení Zdravého životního stylu byla transformace našeho školství, nutnost měnit metody a formy vzdělávání, ale především měnící se aspekty života kolem nás.

Zdravý životní styl představuje cestu k formování jedné z nejdůležitějších lidských hodnot – k úctě k životu a odpovědnosti za zdraví každého jedince. Přitom celý program vychází z komplexního chápání pojmu ZDRAVÍ. Zohledňuje vzájemně prolínající se aspekty zdraví fyzického, psychického a sociálního.

Burcující jsou statistické údaje o nízké úrovni zdraví v nejširším slova smyslu, o nárůstu výskytu civilizačních chorob, o šíření nákazy viru HIV, rostoucí rozvodovosti, potratovosti, promiskuity a kriminality, týrání a zneužívání dětí. Skupina dětí a dospívající mládeže je zvlášť rizikovou skupinou. Věnovat pozornost zdravému životnímu stylu na školách je investicí do budoucnosti naší společnosti, dítěte i školy.


Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).