Poskytování informací a ochrana oznamovatelů

Žádosti o poskytnutí informace podle § 13 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají ústně nebo písemně.

Ústně lze podat žádost:
  • telefonicky (u tajemnice školy)
  • osobně (u tajemnice školy)
Písemně lze podat žádost:
  • předáním písemné žádosti u tajemnice školy
  • poštou na adresu školy
  • elektronickou poštou na adresu ghra@po-msk.cz
  • do datové schránky s identifikátorem ehtfd7x
Směrnice o svobodném přístupu k informacímSměrnice o svobodném přístupu k informacím
Sazebník úhradSazebník úhrad

Příjem petic, stížností, žádostí a dalších podání

  • petice, stížnosti, žádosti a podněty se podávají písemně buď poštou k rukám ředitele školy nebo osobně u tajemnice školy
  • ředitel školy vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty ve lhůtě do 60 dnů ode dne následujícího po dni podání
  • ve lhůtě do 30 dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyřizovány petice.

Žádosti o poskytnutí informací

Přehled žádostí, odpovědí
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).