Poskytování informací

Žádosti o poskytnutí informace podle § 13 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají ústně nebo písemně.

Ústně lze podat žádost:
 • telefonicky (u tajemnice školy)
 • osobně (u tajemnice školy)
Písemně lze podat žádost:
 • poštou na adresu školy
 • předáním písemné žádosti u tajemnice školy
 • elektronickou poštou na: kancelar@ghrabuvka.cz
Směrnice o svobodném přístupu k informacímSměrnice o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením §17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ve znění pozdějších předpisů a zákona 634/2004 o správních poplatcích.

 • Za pořízení jedné strany kopie A4 1 Kč (oboustranná kopie A4 1,50 Kč)
 • Za vydání stejnopisu, opisu, kopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschovně, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu za každou i započatou stránku 50,- Kč
 • Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem:
 • poštovné dle ceníku České pošty, a.s.
 • elektronickou poštou zdarma
 • přirážka za zaslání informace na dobírku 20,- Kč

Příjem petic, stížností, žádostí a dalších podání

 • petice, stížnosti, žádosti a podněty se podávají písemně buď poštou k rukám ředitele školy nebo osobně u tajemnice školy
 • ředitel školy vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty ve lhůtě do 60 dnů ode dne následujícího po dni podání
 • ve lhůtě do 30 dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyřizovány petice.
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).