Podání oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatelů

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, se sídlem Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 00842745 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatelů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Podávat oznámení o protiprávním jednání lze prostřednictvím:

Současně byla ustanovena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“). Pro Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace je tímto splněna povinnost systém VOS aktivovat.

Oblasti působnosti

Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 • ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Práva a povinnosti oznamovatele

Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která pro Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace přímo nebo zprostředkovaně vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo která byla nebo je s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

 • samostatně výdělečnou činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správu svěřenského fondu,
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.

Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.

Oznamovatel nemá právo na ochranu, pokud úmyslně a vědomě oznámí nesprávné či zavádějící informace nebo pokud oznámení nespadá do některé z oblastí působnosti Směrnice (viz výše uvedené Oblasti působnosti). Oznamovatel, který podá vědomě nepravdivé oznámení, se může dopustit přestupku.

Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.

Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.

Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:

 • datum podání oznámení;
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 • oblast působnosti dle směrnice (viz výše uvedené Oblasti působnosti);
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je li jejich totožnost známa;
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámenívzor oznámení.

Způsob podání oznámení

 • ústně (osobně) v budově Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace na adrese Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 • písemně na adresu Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, se sídlem Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;
 • elektronicky na e mailové adrese whistleblowing@ghrabuvka.cz.

(Pozn.: v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.)

Příslušná osoba

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace je stanoveno více příslušných osob, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:

 1. Monika Sikorová
 2. Lucie Horňáková
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).