Kritéria přijímacího řízení - 8leté studium

Ředitelka školy rozhodla podle §60 odst. 2 a 3 Školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium pro školní rok 2023/2024:

1. Průměrný prospěch ze základní školy v 1. a 2. pololetí 4. ročníku (P41 a P42) a 1. pololetí 5. ročníku (P51) podle vzorce B = 40 - 10 (P41 + P42 + P51).

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 10 bodů (minimální počet bodů je 0).

2. Výsledky přijímací zkoušky konané formou centrálně zadávaných testů z matematiky a českého jazyka a literatury. Ilustrační testy najdete na www.cermat.cz)

písemný test z matematiky
  70 minut
0-50 bodů
písemný test z českého jazyka a literatury
  60 minut
0-50 bodů

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

3. Účast na předmětových soutěžích vyhlašovaných MŠMT (soutěže typu A) ve čtvrté a páté třídě ZŠ:

Matematický klokan (kategorie Klokánek), Pythagoriáda a matematická olympiáda (kategorie Z5)
umístění na 1. – 3. místě v okresních a vyšších kolech3 body

Uchazeč musí doložit účast a umístění v soutěžích buď potvrzením na přihlášce, nebo kopií diplomu nejpozději ve středu 12. 4. 2023 (do 12:00 hodin). Na později dodané diplomy nebude brán zřetel. Každému uchazeči se započítává pouze nejvyšší dosažené umístění v dané soutěži (nesčítají se body za jednotlivá kola), maximálně však do výše 9 bodů.

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 9 bodů.

Maximální počet bodů v rámci přijímacího řízení je tedy 119.

Přijímací zkoušky úspěšně vykonají uchazeči o studium, kteří v jednotné přijímací zkoušce (testy z matematiky a českého jazyka) dosáhnou minimálního bodového hodnocení 30 bodů.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

Při rovnosti bodů budou rozhodující

1. získané body v testu z matematiky,
2. získané body v testu z českého jazyka,
3. získané body za hodnocení prospěchu na základní škole,
4. získané body za účast v předmětových soutěžích a olympiádách,
5. procentuální podíl počtu získaných bodů za otevřené úlohy v testu z matematiky.

Přijímací řízení cizinců se řídí §20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Ostatní kritéria platí pro tyto uchazeče ve stejné míře.

Hodnocení uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024:

  1. Promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.
  2. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
  3. Společně se žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).