Kritéria přijímacího řízení - 8leté studium

Ředitelka školy rozhodla podle §60 odst. 2 a 3 Školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium pro školní rok 2022/2023:

1. Průměrný prospěch ze základní školy v 1. a 2. pololetí 4. ročníku (P41 a P42) a 1. pololetí 5. ročníku (P51) podle vzorce B = 40 - 10 (P41 + P42 + P51).

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 10 bodů (minimální počet bodů je 0).

2. Výsledky přijímací zkoušky konané formou centrálně zadávaných testů z matematiky a českého jazyka a literatury. Ilustrační testy najdete na www.cermat.cz)

písemný test z matematiky
  70 minut
0-50 bodů
písemný test z českého jazyka a literatury
  60 minut
0-50 bodů

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

3. Účast na předmětových soutěžích vyhlašovaných MŠMT (soutěže typu A) ve čtvrté a páté třídě ZŠ:

Matematický klokan (kategorie Klokánek), Pythagoriáda a matematická olympiáda (kategorie Z5)
umístění na 1. – 3. místě v okresních a vyšších kolech3 body

Uchazeč musí doložit účast a umístění v soutěžích buď potvrzením na přihlášce, nebo kopií diplomu nejpozději ve středu 8. 4. 2022 (do 12:00 hodin). Na později dodané diplomy nebude brán zřetel. Každému uchazeči se započítává pouze nejvyšší dosažené umístění v dané soutěži (nesčítají se body za jednotlivá kola), maximálně však do výše 9 bodů.

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 9 bodů.

4. Za sníženou známku z chování za poslední dvě klasifikační období uchazeč ztrácí 10 bodů.

Maximální počet bodů v rámci přijímacího řízení je tedy 119.

Přijímací zkoušky úspěšně vykonají uchazeči o studium, kteří splní všechna výše uvedená kritéria a dosáhnou minimálního bodového hodnocení v přijímacím řízení 40 bodů.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

Při rovnosti bodů budou rozhodující

1. získané body v testu z matematiky,
2. získané body v testu z českého jazyka,
3. získané body za hodnocení prospěchu na základní škole,
4. získané body za účast v předmětových soutěžích a olympiádách,
5. procentuální podíl počtu získaných bodů za otevřené úlohy v testu z matematiky.

Přijímací řízení cizinců se řídí §20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem (maximální počet bodů dosažených pohovorem je 50). Ostatní kritéria platí pro tyto uchazeče ve stejné míře.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).