Vzor / návod k protokolu z laboratorního cvičení z fyziky

zpět na laboratorní cvičení

Laboratorní práce č. (např. 2)Jméno:
Třída:

Atmosférický tlak:
Teplota v laboratoři:
Rel. vlhkost vzduchu:
                                                  Ve skupině s:
Měřeno dne:
Odevzdáno dne:


 
 Téma: Jméno tématu, např. Určení hustoty válce

Pomůcky:    Zde uvedete výčet potřebných pomůcek a materiálu pro měření. Např. posuvné měřítko, mikrometrický šroub, laboratorní váhy, sada závaží, měřený válec (č. 2)

Teorie: Zde uvedete stručný popis teorie, ze které měření vychází. Např. uvedení vzorců s popisem použitých veličin, schéma zapojení (u úloh z elektřiny), náčrt...

Postup: Zde uvedete stručný postup řešení laboratorní úlohy. (Např. Rozměry určíme opakovaným měřením mikrometrickým šroubem (průměr) nebo posuvným měřítkem (výšku). Hmotnost určíme vážením, průměrnou odchylku hmotnosti určíme odhadem z citlivosti vah - z hmotnosti nejmenšího používaného závaží.

Měření a výpočty: Zde uvedete vlastní zpracování - tabulky s měřenými hodnotami, grafy, výpočty.

Závěr: Zde uvedete odpověď na otázku, jaké výsledky jste zjistili. Výsledky uveďte vhodně zaokrouhlené, ve tvaru: naměřená hodnota = číslo ± průměrná odchylka s relativní odchylkou ...% (např.: Výpočtem z naměřených hodnot jsme zjistili hustotu ρ = 2772,3 ± 9,1 kg/m3 s relativní odchylkou δρ = 0,33 %.)

Naměřenou hodnotu srovnáte s tabulkovou hodnotou, případně srovnáte hodnoty naměřené různými metodami (pokud to bylo součástí měření). Zhodnotíte, zda naměřené hodnoty jsou (nebo nejsou) ve shodě s tabulkovými hodnotami - zda se "intervaly" vašich a tabulkových hodnot překrývají, nebo ne. Případné nesrovnalosti zdůvodníte (chyba metody, rozdílný materiál, ...)

Zhodnotíte, zda své měření můžete považovat za přesné, případně navrhnete, jak by se dalo měření dále zpřesnit. (Měření s přesností do 1 % považujeme obvykle za přesné. Měření může být např. velmi přesné, přesné, méně přesné, nepřesné, orientační, měření řádově odpovídá skutečnosti...)


Poznámka: Do protokolu nepište návod, uvedený v tomto textu, ani neopisujte tuto poznámku. Protokol však podle tohoto návodu můžete zpracovat.
Protokol zpracujte v elektronické podobě a zašlete e-mailem svému vyučujícímu. Zajistěte čitelnost svého protokolu uložením - kromě originálního formátu - do formátu pdf nebo HTML. (Mějte na paměti, že ne každý má k dispozici stejný textový/tabulkový procesor, jako vy a že nejnovější verze produktů M$ obvykle nejsou čitelné standardním způsobem.)

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).