nahled

Výzkum a vývoj v EU

9. 10. 2014 se 12 studentů 4. ročníku a oktáv v rámci dvouletého společenskovědního semináře, pod vedením Mgr. Taťany Szlaurové, zúčastnilo moderované veřejné diskuse, kterou uspořádala jménem Zastoupení Evropské komise v ČR společnost Grayling CZ. Akce se konala v areálu Dolní oblasti Vítkovic, v kavárně U6. Navíc tato veřejná diskuse měla i příhraniční přesah - účastnili se i studenti z Polska.

Užším tématem diskuse byl „Výzkum a vývoj v EU“ a zástupci pořádající společnosti se výběrem hostů i tématy snažili zaměřit na mladé lidi, kteří by v budoucnu uvažovali o studiu na vysoké škole, o účasti na výzkumných grantech nebo zahraničních výměnných pobytech s výzkumnou tematikou v jakémkoliv oboru.

Po zahájení akce Radkem Erbenem, moderátorem České televize Ostrava, následovala postupně prezentace hostů: Mgr. Věra Palková (náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje), Ing. David Pawera (Agentura pro regionální rozvoj), Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. (ředitel Centra nanotechnologií VŠB-TU), Jan Rafaj (HR and Public Affairs Director, ArcelorMittal Ostrava), RNDr. Vladimír Albrecht, CSc. (Technologické centrum AV ČR), Ing. Lukáš Melecký a Ing. Michaela Staníčková (zástupci Ekonomické fakulty VŠB-TU).

Ing. Lukáš Melecký a Ing. Michaela Staníčková (oba jsou doktorandy na Katedře evropské integrace) přiblížili všem přítomným praktickou stránku využití Evropské unie při výzkumné činnosti. Přítomným nabídli několik programů, do kterých se jako budoucí vysokoškolští studenti či doktorandi mohou zapojit. Jednotlivé projekty popsali a v neposlední řadě také prozradili několik vlastních zkušeností. Ing. Staníčková na závěr svého vystoupení přidala také radu pro všechny studenty, kteří se chtějí do něčeho podobného zapojit:

„Mějte zejména motivaci a invenci. Ono to pak už půjde samo.“


Všichni posluchači obdrželi kvanta faktů a statistik, ze kterých si každý mohl udělat obrázek o současné situaci vědního oboru v Evropské unii. Nejdůležitější informací celé přednášky bylo pak to, že klíčovou oblastí pro rozvoj unijních vědních oborů by měl být aplikovaný výzkum, ze kterého následně vznikají konkrétní a hmatatelné produkty. Jenže právě tohoto aplikovaného výzkumu máme celosvětově nejméně, a to například oproti USA, Jižní Koreji nebo Číně.

V závěru přednášky se rozpoutala debata mezi posluchači a přednášejícími, která se velice rychle zaměřila zejména na oblast školství, všem přítomným dobře známou. Po zodpovězení otázek nastala příjemnější část setkání, a to neformální diskuse nad probíranými tématy.

nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).