Sponzoři

Ve školním roce 2007/2008 bylo nejvýznamnějším sponzorem školy Občanské sdružení PRO GYMNASIUM. Celkové příjmy sdružení činily téměř 337 000,- Kč. Z toho 117 000,- Kč získali naši pedagogové prostřednictvím grantů Městského obvodu Ostrava–Jih a Magistrátu města Ostravy (Zdraví pro všechny, Příhraniční spolupráce a Divadelní kroužek). Zbývajících 220 00 Kč jsme získali díky drobným přispěvatelům především z řad rodičů našich žáků. Děkujeme všem, kteří nám svým příspěvkem pomohli podpořit aktivity dětí.

Celkové výdaje sdružení dosáhly výše 327 400,- Kč.

Sdružení PRO GYMNASIUM finančně podporovalo především aktivity žáků, které s výukou přímo nesouvisejí (vybudování vnější ekologické učebny, reprezentace školy v oblasti sportu, aplikované ekonomie, pomoc při organizování kulturních akcí, besed a vědomostních soutěží, zakoupení knižních odměn vynikajícím žákům, vydávání školního časopisu).

Rádi bychom v započaté tradici pokračovali i v příštím školním roce. Naše plány jsou velké, ale věříme, že s pomocí sponzorů se nám řadu z nich podaří zrealizovat:

  • Přestavba školní knihovny a vybudování studovny (doplnění knižního fondu, vybavení nábytkem a počítači s připojením na internet). Celkové náklady jsou 50 000,- Kč.
  • Dovybavení dvou počítačových učeben výškově nastavitelnými židlemi (náklady 30 000,- Kč).
  • Vybavení 9 kmenových učeben novým nábytkem (lavicemi a stavitelnými židlemi). Cena je cca 80 000,- Kč na jednu třídu.
  • Vybavení tříd interaktivní tabulí (počítačem, dataprojektorem). (100 000 Kč)
  • Pokračování projektu „Příhraniční spolupráce“ mezi polským gymnáziem z města Strumien a naším gymnáziem.

Zároveň Vás chceme upozornit, že věnováním sponzorského daru alespoň ve výši 2 000,- Kč našemu sdružení mají fyzické i právnické osoby možnost o hodnotu tohoto daru snížit základ daně, podle ustanovení §20 odstavec 8 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).