Školská rada

V souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., od 1. září 2006 funguje i na naší škole Školská rada. Ve školním roce 2017/2018 Školská rada po nové volbě zasedá v tomto složení, za zřizovatele Doc. PhDr. Blažena Gracová, Csc., Prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD., zástupci rodičů a zletilých žáků školy se stali MUDr. Jiří Bílek, Ing. Iveta Danysová, pedagogický sbor zastupují Mgr. Jana Sládková, Mgr. Rostislav Hlaváč. První zasedání se konalo v říjnu, kde se schvalovala Výroční zpráva 2016/2017 a volil se předseda školské rady. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Jana Sládková. Mezi hlavní úkoly školské rady patří:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Podněty školské radě můžete posílat na sladkova@ghrabuvka.cz

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).