Rozvíjíme se, modernizujeme, nebojíme se projektů

Chceme-li být pro naše studenty něčím víc než jen konzervativně pojímanou školou, musíme se rozvíjet. Držet krok s dobou, nabízet studentům i kantorům zázemí, které jim umožní zkvalitnit výuku, nabídnout nejnovější trendy, propojit teorii s praxí, vyhovět požadavkům současné společnosti. To jsou naše priority.

V letech 2014/2015 se nám na poli modernizace a rozvoje gymnázia podařilo udělat velký průlom a získat milionové částky na vybavení, programy pro studenty i kantory. Zmiňme alespoň některé z nich:

Za částku zhruba 1 000 000 Kč jsme zcela renovovali laboratoře fyziky a biologie, vybavili je novým nábytkem a přístroji odpovídajícími potřebám fyzikálních a biologických pokusů na velmi vysoké úrovni. Zájem studentů o přírodní vědy, semináře z biologie, fyziky je na naší škole veliký, studenti dosahují výborných výsledků také v olympiádách, středoškolské odborné činnosti... Nemalý podíl na tom má právě technické zázemí, které jim v této oblasti můžeme nabídnout.

Zůstaneme-li u technické vybavenosti, stojí za zmínku také získání finančních prostředků ve výši přesahující 300 000 Kč na nákup tabletů. Aktuálně jsme schopni vybavit jimi studenty celé třídy a díky proškolení kantorů využít celé řady možností, jež práce s nimi nabízí.

Již několik let jsme také součástí projektu Matematika s radostí, z něhož jsme odčerpali již nemalou částku na vybavení učeben počítačovou technikou, dataprojektory, nakoupili jsme kvalitní literaturu pro daný obor a mnoho dalšího. Aktuálně tak na naší škole není třída, která by nebyla vybavena počítačem (či počítači), dataprojektorem... Interaktivní tabule jsou také již nedílnou součástí prostředků modernizujících naši výuku.

Stranou u nás nezůstává ani humanitní sekce výuky. Znalost cizích jazyků je dnes hodnotou vyžadovanou snad v jakékoli sféře budoucího uplatnění našich studentů, snažíme se proto o inovace také po této stránce. Opět z projektových peněz se nám podařilo v loňském školním roce vytvořit zbrusu novou jazykovou učebnu a vybavit ji špičkovou technikou pro práci s jazykem (počítače, dataprojektory, speciální software, sluchátka, mikrofony, a to vše za částku přesahující 500 000 Kč). Jazykového vzdělávání se pak týká i náš aktuálně probíhající projekt Jazyky na gymnáziu. Zapojili jsme se do Výzvy 56 a získali dalších bezmála 1 000 000 Kč na aktivity týkající se výuky cizích jazyků a podpory čtenářské gramotnosti. A jak jsme s touto částkou naložili?

Jazykové zájezdy jsou jedním z nadstandardů, které naše škola v rámci předmětové komise cizích jazyků studentům nabízí. Každoročně vyrážíme do Anglie, dle zájmu studentů také do Rakouska, Německa, Francie... Z důvodu finanční náročnosti se nám nedařilo získat dostatek zájemců o zájezd do Španělska. K jeho uskutečnění nám teď Výzva 56 otevřela cestu, a tak v říjnu 40 našich studentů se třemi kantory vyrazí do Valencie na jazykový kurz. Zájem byl samozřejmě obrovský. Zájezd tak má být odměnou pro ty nejaktivnější studenty. Vybíralo se na základě několika kritérií: výborný prospěch, aktivita ve vyučování a v projektech a soutěžích pořádaných PK ŠJ. A co našim vybraným španělštinářům zájezd přinese?

Cílem devítidenního zájezdu je poznávání města Valencie a okolí (na programu je městečko Sagunto, Peñíscola a skanzen Mas dels Doblons), studenti se rovněž zúčastní jazykového kurzu na certifikované jazykové škole v rozsahu 9 vyučovacích hodin a na zpáteční cestě navštíví Barcelonu.

Zájezd je autobusový, cena zahrnuje jak ubytování v městečku Oropesa del Mar, tak plnou penzi a výlety, a to dokonce i prohlídku celého komplexu Muzea umění a věd ve Valencii.

Zkrátka však nepřijdou ani studenti se zájmem o anglicky či německy mluvící země. Zájezdy jsou letos připraveny i pro ně, a to hned tři:

První ze zájezdů nese název: Cornwall-zapomenutá země. 41 studentů tak bude moci poznat Brusel, Bruggy,Exeter,Plymouth,Landś End,London. Druhý ze zájezdů, pojmenovaný To nejlepší z Anglie, zavede studenty do míst jako Brusel, Bruggy, Brighton, Oxford, Stonehenge, Windsor, London.

Pro němčináře je pak naplánován jednodenní výlet do Drážďan.

Jazykově vzdělávat na zahraničních kurzech se díky Výzvě 56 mohli i naši kantoři. Vážíme si přístupu vyučujících na naší škole k celoživotnímu vzdělávání, touhy rozšiřovat své obzory a podporujeme je. Jazykový kurz v Cambridgi tak o prázdninách absolvovala Eva Mittnerová (zajímá-li vás více informací ohledně jejího kurzu, jak jej hodnotí, co jí přinesl, klikněte zde.)

V kurzu General English čili všeobecné angličtiny jsem byla na základě vstupního testu umístěna v nejpokročilejší skupině advanced (pokročilí) odpovídající úrovni C1. Ve skupině bylo 13 účastníků z různých zemí (Itálie, Španělsko, Francie, Německo, Nizozemí, Ukrajina, Švýcarsko, Libye, Jižní Korea). Probíraná témata vycházela z učebnice Speak Out (advanced), ve které jsme procvičovali gramatiku, slovní zásobu, výslovnost a psaní eseje. Konverzační témata se týkala problémů současného světa: imigrační politika, přizpůsobení se občanů, vzájemná tolerance, srovnávání evropských jazyků, historicko-politický obraz Evropy, globalizace, významné osobnosti Evropy, recenze knih a filmů, historie a významné osobnosti města Cambridge. Část výuky probíhala formou přímé práce s učebnicí a dalšími rozšiřujícími materiály, část formou konverzace na daná témata, průběžnými testy a domácími úkoly.

Absolvování kurzu mne obohatilo o mnoho nových vědomostí, rozšíření slovní zásoby, zejména současné angličtiny, i procvičení složitějších gramatických jevů. Kurz plně korespondoval s cíli ŠVP na naší škole ve smyslu výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchovy, výchovy demokratického občana a také komunikace a mezilidských vztahů v rámci osobnostní a sociální výchovy. Kurz byl pro mne a potažmo i mé studenty jednoznačně přínosem.)

Kurz německého jazyka v Rakousku absolvovala Jana Brachaczková. Co intenzivní výuka němčiny přinesla jí, se můžete dočíst zde.

Na základě vstupního testu a pohovoru, který jsem absolvovala první den ve škole, jsem byla zařazena do skupiny s úrovní B1.2. Ve skupině bylo celkem 10 účastníků z různých zemí (Itálie, Maďarsko, Slovensko, Srbsko, Egypt). Probíraná témata vycházela z učebnice Schritte international 6, ve které jsme procvičovali gramatiku, slovní zásobu i výslovnost. Konverzační témata se týkala každodenního života: mezilidské vztahy, národy a jejich charakteristiky, počítače a jejich využití, nové technologie apod. Část výuky probíhala formou práce s učebnicí a dalšími rozšiřujícími materiály, část formou konverzace na daná témata. Metody práce byly různé: rozhovory, poslech s porozuměním, krátká videa, slohová práce, samostatné promluvy apod., každý den byly zadávány písemné domácí úkoly, dvakrát jsme psali test k ověření znalostí probraných gramatických jevů.

Absolvování kurzu mne obohatilo o mnoho nových vědomostí, zopakovala a rozšířila jsem si slovní zásobu, a procvičila si různé gramatické jevy. Kurz plně korespondoval s cíli ŠVP na naší škole v oblastech výchovy k myšlení v evropských a globálních, multikulturní výchovy, výchovy demokratického občana a také komunikace a mezilidských vztahů v rámci osobnostní a sociální výchovy. Hlavním pozitivem kurzu pro mne bylo, že jsem si mohla zopakovat a rozšířit své znalosti německého jazyka.)

Na Maltu se za studiem angličtiny vypravili Lukáš Slouka, Michal Matuška a Magda Dymáčková. Také o jejich hodnocení kurzu se můžete dozvědět více zde.

V jazykové škole BELS Malta v letovisku St. Pauls´ Bay jsme absolvovali 40 hodin intenzivní jazykové průpravy v anglickém jazyce, což jsme mohli bohatě využívat ve volném čase při poznávání krás této země. Přestože jsme se zprvu obávali, že cestujeme do pekelné výhně, nakonec se ukázalo, že jsme před skutečným vedrem úspěšně unikli. Všichni jsme si pobyt náramně užili, a to nejen při cestování, ale také při komunikaci se svými spolužáky z rozmanitých evropských zemí a s "domorodci". Mohli jsme tak proniknout do kulturních odlišností obyvatel i jiných koutů Evropy.)

Poslední oblastí, na niž jsme využili dotace Výzvy 56, je vybavení školní knihovny beletrií v hodnotě zhruba 120 000 Kč. Jsme rádi, že knihovna v naší škole je studenty hojně využívána. Držíme totiž krok s dobou a studenti u nás najdou nejnovější literaturu, všechny aktuální bestsellery pro všechny věkové kategorie, stejně tak ale klasickou literaturu a veškeré knihy našeho seznamu četby k maturitě. Stovky knih, které jsme nyní z projektu nakoupili, už čekají na své čtenáře. Ve spolupráci s vyučujícími počítačových technologií na naší škole aktuálně vytváříme nový systém, díky němuž si studenti budou moci on-line ze svých počítačů vyhledat, které knihy v knihovně máme, které jsou momentálně půjčeny... Odpadne tak složitější hledání v regálech a informace o dostupnosti již téměř 20 000 knih, jež v knihovně máme, budou pro studenty přehlednější.

Tolik tedy malé nahlédnutí do našich úspěchů na poli žádostí o evropské peníze a na modernizaci naší školy. Se začátkem letošního školního roku máme také mnoho nápadů, elánu a představ, na co a kde je možno získat peníze, jak dále bychom naši školu chtěli rozvíjet.

Věříme, že se začátkem roku 2016/2017 budeme moci opět zveřejnit minimálně stejně obsáhlý výčet dalších našich aktivit. Nestojíme, nejsme pasivní, bojujeme o evropské peníze, rozvíjíme se. Nejsme jen škola. Jsme otevřená škola a necháváme našimi dveřmi vstoupit vše, co může kladně ovlivnit naše studenty, kantory, atmosféru gymnázia.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).