nahled

Projekt "Využití ICT ve výuce na gymnázicí" v roce 2010/2011

logolink2.jpg

Do řešení projektu „Využití ICT ve výuce na gymnáziích“ je zapojen šestičlenný tým ve složení Lukáš Slouka, Jana Sládková, Jana Brachaczková, Monika Dvorská, Gabriela Milatová, Radek Kuldan. Tento tým pracuje na tvorbě 20 výukových opor, které tvoří výukový text, pracovní listy, hodiny pro interaktivní tabuli a testy v SLMS-class. Všechny vytvářené výukové opory přímo vycházejí ze ŠVP.

V průběhu školního roku se uskutečňovaly schůzky s tvůrci výukových opor, na kterých byli tvůrci seznámeni se stavem realizace projektu, se strukturou opor i se stanovenou termínovou listinou. Vyučující na nich také obdrželi šablonu pro vyhotovování výukových opor, aby byla zajištěna jejich jednotná forma. Tvůrcům byla dána možnost proškolit se ve využívání výukového SW, aby zvládli tvorbu opor i po technické stránce. K tvorbě výukových opor byla pořízena studijní literatura, při tvorbě je využíván internet a další zdroje informací. Byla dohodnuta pravidla pro citaci zdrojů.

Nad rámec schůzek byly tvůrcům poskytovány školním projektovým manažerem individuální konzultace. Koordinace postupu realizace této klíčové aktivity na všech participujících školách byla konzultována se špm partnerských škol na schůzce ve VOŠ Goodwill dne 22. 12. 2010.

Běžně je realizována výuka na interaktivní tabuli, průběžně se kolegové zapojují také do tvorby testových souborů v SW SLMS-class.

V průběhu školního roku byla rozpracována všechna témata výukových opor.

Pro koordinaci realizace projektu se konalo několik schůzek realizačního týmu. Na těchto schůzkách byl kontrolován stav rozpracovanosti opor, dolaďování jednotného vzhledu výukových materiálů i parametry hodin na interaktivní tabuli a testů slms.

Na schůzce školních projektových manažerů na Gymnáziu, Ostrava-Hrabůvka, p. o. proběhla rozprava špm zúčastněných škol nad organizací a průběhem ověřování výukových opor. Byly také prezentovány a konzultovány již vytvořené opory. Bylo dohodnuto, že si vzájemně ověří vytvořené opory obě ostravská gymnázia a gymnázium z Příbora, druhou skupinu ověřovatelů budou tvořit frýdecko-místecké školy.

Všechny školy si vzájemně poskytly seznamy témat výukových opor.

Během školního roku probíhala průběžně údržba a kontrola slms a pořízené techniky.

Ve sledovaném období byla ještě zrealizována 4 IT školení.
1. Školení proběhlo na Soukromém šestiletém gymnáziu v Ostravě, s.r.o. a bylo společné pro tuto a naši školu. Z naší školy bylo proškoleno 12 vyučujících. Lektorem byl školitel z dodavatelské firmy interaktivních tabulí a bylo zaměřeno na představení uvedeného interaktivního výukového prvku.
2. Dne 15. 11. 2010 bylo realizováno školení s názvem „Tvorba prezentací pro interaktivní tabuli“, lektoroval Lukáš Slouka. Proškoleno bylo 9 vyučujících.
3. Školení s názvem „Práce se slms“ bylo zaměřeno na ty pedagogy školy, kteří doplnili pedagogický sbor po letních prázdninách a o existenci tohoto SW nevěděli, tak na ty učitele, kteří již s daným programem zkušenosti mají a chtěli si své znalosti a dovednosti prohloubit. Proběhlo dne 16. 12. 2010, a také toto školení vedl Lukáš Slouka. Proškoleno bylo 9 pedagogů školy.

V lednu a únoru 2011 proškolil Lukáš Slouka v tvorbě výukových materiálů na interaktivní tabuli také kolegy z partnerských škol.

V průběhu školního roku byla realizována také dvě dvoudenní výjezdní školení zaměřená na typologii žáků, diagnostiku chování žáků, řešení konfliktních situací a na typologii osobnosti. Výjezdní školení se uskutečnila v termínech 27. a 28. 1. 2011 a 4. a 5. 5. 2011 na Čeladné. Odbornými lektory prvního dvoudenního školení byli pan PhDr. Jan Svoboda a PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D, oba z Ostravské univerzity. Školení se zúčastnilo celkem 8 zaměstnanců školy (7 pedagogů a 1 člen realizačního týmu), všichni v jeho závěru obdrželi certifikáty o jeho absolvování. Druhého školení, které lektoroval pan Mgr. Jaromír Sláma, M.A., se zúčastnilo 8 učitelů školy.

V závěru školního roku pak bylo přikročeno k ověřování vytvořených materiálů ve výuce.

Také ve školním roce 2011/2012 bude projekt pokračovat. Hlavní aktivitou projektu bude zavádění nových výukových materiálů do výuky.

nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).