nahled

Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Ředitelka Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizace, v souladu s §59-§64 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, vyhlašuje přijímací řízení pro absolventy 5. a 9. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání.

Pro školní rok 2024/25 bude přijato:

 • 60 uchazečů, tj. dvě třídy osmiletého studia (79-41-K/81 Gymnázium),
 • 30 uchazečů, tj. jedna třída čtyřletého studia (79-41-K/41 Gymnázium).

Změnou právních předpisů dochází k digitalizaci procesu přijímacího řízení do středních škol. To s sebou nese důležité změny:

 • elektronické přihlašování prostřednictvím systému DIPSY.cz (digitální přihlašovací systém),
 • předem stanovená prioritizace (preference), uvedení škol na přihlášce podle priorit (po podání přihlášky nelze měnit),
 • navýšení počtu přihlášek na 3 (resp. 5 v případě podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou),
 • umožnění dvou pokusů uchazeče při konání jednotné přijímací zkoušky (a to i tehdy, pokud se uchazeč hlásí pouze na jeden maturitní obor),
 • odstranění povinnosti zohlednit výsledky vzdělávání ze základní školy (škola si však může toto kritérium ponechat),
 • konání 2. kola přijímacích zkoušek je nastaveno stejně jako kolo první (jednotné termíny, povinnost zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky).

Přihláška

Ředitelka školy stanoví do 31. 1. 2024 kritéria přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu lze podat těmito způsoby:

 1. Elektronicky prostřednictvím informačního systému DIPSY.cz (nutné prokázání totožnosti zákonného zástupce s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – např. bankovní identita). Zákonný zástupce vyplní elektronicky přihlášku a vloží do systému školou požadované přílohy. Pozvánku k jednotným přijímacím zkouškám dostane prostřednictvím tohoto systému nejpozději 14 dnů před termínem zkoušek.
 2. Přihláška v podobě výpisu z informačního systému DIPSY.cz (zákonný zástupce, který nedisponuje elektronickou identifikací, se přihlásí do systému DIPSY, vyplní elektronicky přihlášku. Vloží do systému požadované přílohy. Přihlášku vytiskne, podepíše a předá střední škole (osobně nebo poštou). Pozvánku k jednotným přijímacím zkouškám dostane prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu uvedenou na přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem zkoušek.
 3. Přihláška podaná na tiskopisu ( Přihláška 2024/25Přihláška 2024/25). Zákonný zástupce vyplní tiskopis, podepíše, fyzicky přiloží požadované přílohy a předá střední škole (osobně nebo poštou). Pozvánku k jednotným přijímacím zkouškám dostane prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu uvedenou na přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem zkoušek.

Pořadí škol podle preferencí musí být na všech 3 přihláškách stejné. Povinnou přílohou přihlášky je hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (viz kritéria). Lze doložit buď vysvědčení nebo katalogový list. ( Hodnocení na vysvědčeníchHodnocení na vysvědčeních)

Termín pro podání přihlášky na střední školu je 1.-20. 2. 2024. Pokud budete podávat přihlášku (nebo výpis ze systému) osobně na naše gymnázium, můžete tak učinit na sekretariátu školy (pracovní doba je 7:00 – 15:00), 19. 2. 2024 pak bude sekretariát otevřen do 17:00.

Uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním k přihlášce přiloží posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání jednotných didaktických testů. Jinak potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.

U osob, které jsou považovány za cizince nebo se dlouhodobě vzdělávali v zahraničí, se postupuje v souladu s § 20 Školského zákona. Cizinci v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost ( Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranouŽádost pro uchazeče s dočasnou ochranou) přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Úspěšné zvládnutí rozhovoru je podmínkou pro zařazení uchazeče do systému rozhodování o přijetí ke studiu (zároveň s dosažením alespoň minimálního požadovaného počtu bodů z testu z matematiky). Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test z matematiky v ukrajinském jazyce.

Zkoušky

Centrum 1. 3. 2024 určí, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku, (oba termíny mohou být na stejné škole). Místo konání bude uvedeno v systému DIPSY, případně na pozvánce k jednotným přijímacím zkouškám.

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z matematiky (70 minut) a z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut). Uchazeči se vždy započítává lepší výsledek z každého testu.

Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky:

studium
1. kolo -
1. termín
1. kolo -
2. termín
náhradní termín
k 1. termínu
náhradní termín
k 2. termínu
4leté
12. 4. 2024
15. 4. 2024
29. 4. 2024
30. 4. 2024
8leté
16. 4. 2024
17. 4. 2024
29. 4. 2024
30. 4. 2024

Náhradní termín se týká uchazečů, kteří se nemohli dostavit z vážných důvodů v řádném termínu a omluvili se do 3 pracovních dnů.

Výsledky

V přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče podle stanovených kritérií (4leté studium, 8leté studium). Na základě těchto kritérií ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do 9. 5. 2024. V souladu s §36 a §38 správního řádu má účastník právo nahlížet do spisu a zároveň se vyjádřit k podkladům, na základě kterých bude vydáno rozhodnutí. Toto může učinit v pondělí 13. 5. 2024 v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Rozhodnutí

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů (v elektronickém systému DIPSY, na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově školy) ve středu 15. 5. 2024 v 8:00. Uchazeči podávající přihlášku elektronicky mohou záznamové archy a výsledky vidět v DIPSY, pro ostatní toto bude součástí spisu ve škole.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o průběhu či výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím systému DIPSY, ale musí se odvolat písemně prostřednictvím ředitele školy ke zřizovateli, tj. Moravskoslezskému kraji.

nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).