nahled

Přijímací řízení pro školní rok 2023/24

Ředitelka Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizace, v souladu s §60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, vyhlašuje přijímací řízení pro absolventy 5. a 9. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání.

Pro školní rok 2023/24 bude přijato:

  • 60 uchazečů, tj. dvě třídy osmiletého studia (79-41-K/81 Gymnázium),
  • 30 uchazečů, tj. jedna třída čtyřletého studia (79-41-K/41 Gymnázium).

Přihláška

K vyplnění přihlášky na naši školu použijte formulář elektronické přihlášky na adrese is.ghrabuvka.cz/prihlaska. Přihláška bude přístupná k 1. 2. 2023. Po vyplnění přihlášku dvakrát vytiskněte. Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Jedno vyhotovení poslouží jako přihláška na naši školu, druhé na vámi vybranou další školu.

Pokud jste od své základní školy obdrželi předvyplněnou, ověřenou přihlášku, vyplňte i přesto prosím naši elektronickou. Vytiskněte ji a obě formy přihlášky doručte k nám na sekretariát. Naši elektronickou přihlášku pak již není třeba ověřovat základní školou.

Uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním k přihlášce přiloží posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání jednotných didaktických testů. Jinak potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.

Kompletní přihlášku doručte nejpozději 1. března 2023 na sekretariát naší školy, resp. do obou zvolených škol. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Na našem gymnáziu lze přihlášku odevzdat buď osobně na sekretariátu školy (pracovní doba sekretariátu je 7:00 - 15:00), nebo poštou. Ve dnech 22.-24. 2. 2023 bude sekretariát otevřen od 7:00 do 17:00 hodin, 27., 28. 2. a 1. 3. 2023 pak od 7:00 do 15:00 hodin.

Ředitelka školy do přijímacího řízení zařazuje výsledky jednotných testů z matematiky a českého jazyka jako jedno z kritérií pro přijetí uchazečů ke vzdělávání. Jednotná zkouška se koná ve škole, na niž podal uchazeč přihlášku ke vzdělávání. V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí.

Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

Zkoušky

Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky:

studium
1. kolo -
1. termín
1. kolo -
2. termín
náhradní termín
k 1. termínu
náhradní termín
k 2. termínu
4leté
13. 4. 2023
14. 4. 2023
10. 5. 2023
11. 5. 2023
8leté
17. 4. 2023
18. 4. 2023
10. 5. 2023
11. 5. 2023

Náhradní termín se týká uchazečů, kteří se nemohli dostavit z vážných důvodů v řádném termínu a omluvili se do 3 pracovních dnů.

Výsledky

V přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče podle stanovených kritérií (4leté studium, 8leté studium). Na základě těchto kritérií ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do 28. 4. 2023. V souladu s §36 a §38 správního řádu má účastník právo nahlížet do spisu a zároveň se vyjádřit k podkladům, na základě kterých bude vydáno rozhodnutí. Toto může učinit v pátek 28. 4. 2023 v době od 13:00 do 17:00 hodin.

Rozhodnutí

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů (na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově školy) v pátek 28. 4. 2023 v 17 hodin. Na základě zveřejněných výsledků si může zákonný zástupce v úterý 2. 5. 2023 v době od 7 do 18 hodin, ve středu 3. 5. 2023 v době od 7 do 17 hodin a ve čtvrtek 4. 5. 2023 v době od 7 do 12 hodin v kanceláři školy vyzvednout s občanským průkazem osobně rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude pak nevyzvednuté rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou. Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá, lze si je vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, případně od osobního převzetí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy v kanceláři školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. do 16. 5. 2023). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, do níž byl přijat na základě odvolání.

Váháš, zda si zvolit naše gymnázium? Tento článek ti možná v rozhodování pomůže. https://pr.denik.cz/doporucujeme/gymnazium-ostrava.html

nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).