nahled

Maturitní zkoušky 2024 - rozpis ústních zkoušek

Rozpis ústních zkoušek: 8A88A8 8B88B8 4A44A4 učiteléučitelé
Kritéria hodnocení: písemná práce z čjpísemná práce z čj písemná práce z cizího jazykapísemná práce z cizího jazyka ústní zkouškyústní zkoušky

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se i nadále skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Společná část

 • povinná zkouška z českého jazyka a literatury (didaktický test - 85 minut);
 • povinná zkouška ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje; didaktický test - 110 minut) nebo matematiky (didaktický test - 135 minut);
 • nepovinné až dvě další zkoušky z nabídky: cizí jazyk nebo matematika, případně matematika rozšiřující (žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná zkoušku povinnou).

Zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je hodnocen slovně „uspěl“, „neuspěl“. Didaktické testy jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných MŠMT.

Profilová část

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a dalších 2 povinných zkoušek ze školní nabídky.

Zkouška z českého jazyka a literatury:
 • Ústní zkouška: forma řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla a úryvek neuměleckého textu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut.
 • Písemná práce: rozsah nejméně 250 slov, trvá 110 minut, škola stanoví nejméně 4 zadání.
 • Ředitelka školy zveřejnila školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury. Každý žák si bude volit svůj seznam k ústní zkoušce. Z tohoto seznamu si žák vybere 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března 2024.
Zkouška z cizího jazyka:
 • Ústní zkouška: forma řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu. Příprava k ústní zkoušce z anglického jazyka trvá 20 minut, příprava k ústní zkoušce z ostatních cizích jazyků trvá 15 minut, ústní zkouška všech cizích jazyků nejdéle 15 minut.
 • Písemná práce: vytvoření jednoho souvislého textu v minimálním rozsahu 200 slov z jazyka anglického a dvou souvislých textů v minimálním rozsahu 150 slov a 60 slov z druhého cizího jazyka, tj. jazyka francouzského, německého, ruského a španělského, písemná práce trvá 80 minut včetně času na volbu zadání.
 • Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky ( ). Nahrazení zkoušky se však týká jen žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Žáci podají žádost o nahrazení zkoušky ředitelce školy nejpozději do 31. 3. 2024.
  žádost o nahrazení zkoušky z Ajžádost o nahrazení zkoušky z Aj
  žádost o nahrazení zkoušky - druhý jazykžádost o nahrazení zkoušky - druhý jazyk

Zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného předmětu (cizího jazyka) dvakrát.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %. Podrobná kritéria hodnocení navrhuje ředitelka školy a schvaluje zkušební maturitní komise.

Další zkoušky si žák vybírá z této nabídky: matematika, cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský), biologie, chemie, informatika, fyzika, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, hudební výchova a výtvarná výchova.

Žák může i v profilové části konat až 2 nepovinné zkoušky.

Všechny profilové zkoušky se konají formou ústní zkoušky s výjimkou maturitní zkoušky z informatiky a výtvarné výchovy, které se konají formou kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce (v souladu s §79 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.).

Maturitní témata na školní rok 2023/2024Maturitní témata na školní rok 2023/2024


Platí také následující pravidla:

 • Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako povinný předmět nevybere cizí jazyk, musí si cizí jazyk zvolit v profilové části.
 • Žák může maturovat pouze z těch předmětů, jejichž součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem za celou dobu studia činí 4 hodiny.
 • Není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému předmětu.

Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Přihlášky k maturitní zkoušce žáci podávají prostřednictvím svých třídních učitelů ředitelce školy do 1. prosince 2023.

Pokud se ke zkoušce žák nedostaví, může omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku.

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku.

Sledujte prosím aktuální informace na webu maturita.cermat.cz. Informace mohou být ještě upraveny dle platné legislativy. 

nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).