Laboratorní cvičení

zpět na fyziku

Laboratorní cvičení pro vyšší gymnázium jsou rozdělena do dvou bloků ve 2. a 3. ročníku (ve 2 hod./14 dní). Na školní rok lze plánovat 12 až 14 úloh (případně 10 - s rezervou na doměření a odpadlé hodiny).
Povinné úlohy jsou upřesněny pro každou třídu v tématických plánech.

Přehled laboratorních cvičení:
   1.  povinné
   •   doporučené

(laboratorní cvičení dříve)
       laboratoř fyziky

Pomocné poznámky pro zpracování protokolu:
organizační poznámky - hodnocení protokolu - vzor/návod.

 

1.  
První blok:

Měření délky mikrometrickým šroubem a posuvným měřítkem <-- poznámky
  2.   Určení hustoty kovového válečku <---
  •   Kinematika kuličky na nakloněné rovině
  3.   Měření výtokové rychlosti kapaliny <---
  •   Přeměny různých forem mechanické energie
  •   Určení momentu setrvačnosti koule a válce
  4.   Měření normálového napětí <---
  5.   Měření povrchového napětí <---
  6.   Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové
  7.   Určení měrné tepelné kapacity pevné látky <---
  •   Určení měrného skupenského tepla tání ledu
  •   Měření součinitele smykového tření <---
  8.   Určení voltampérových charakteristik spotřebičů
  9.   Měření elektrického odporu metodou přímou <--- | prac. list (dokument MS-Word)
  10.   Určení voltampérové (zatěžovací) charakteristiky zdroje <---

Druhý blok:

  1.   Voltampérová charakteristika polovodičové diody
  •   Určení proudového zesilovacího činitele tranzistoru
  •   Určení Faradayovy konstanty
  2.   Měření se střídavým proudem <---
  3.   Měření indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru
  4.   Určení rezonanční křivky RLC obvodu
  5.   Určení setrvačné hmotnosti | prac. list (dokument MS-Word)
  6.   Ověření vztahu pro periodu matematického kyvadla
  7.   Měření rychlosti zvuku
  8.   Měření indexu lomu skla a vody
  9.   Měření vlnové délky světla
  •   Měření specifického otáčení cukerného roztoku sacharimetrem
  10.   Měření ohniskové vzdálenosti tenké čočky
  •   Základy černobílá fotografie
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).