Státní maturity

Pojetí reformované maturitní zkoušky je vymezeno zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Konkrétní struktura nové maturitní zkoušky je obsažena v hlavě II „Ukončování středního vzdělávání“ v paragrafech §77 - §82 „Maturitní zkouška“ a dále v prováděcím předpise – vyhlášce, kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (byla podepsána ministryní školství 11. 6. 2009).

V polovině roku 2007 byla schválena novela školského zákona, která posunula zahájení reformy maturitní zkoušky na rok 2010 a rozložila jej na období 2010-2012. Současně s tím byla otevřena otázka změny modelu reformní maturity s cílem zajistit, aby se reforma maturitní zkoušky stala užitečnou, proveditelnou a bezpečnou.

Změna modelu reformní maturity (aneb co se změnilo):

 • Povinnost státu nabídnout maturantům u povinných zkoušek společné části dvě úrovně obtížnosti – základní a vyšší. Zkouška v základní úrovni obtížnosti sleduje nepodkročitelné minimum dovedností každého maturanta bez ohledu na to, jakou školu a obor studuje. Zkouška vyšší úrovně obtížnosti vychází z existující úrovně dovedností a znalostí, které jsou potřebné k pokračování studia na vysoké popř. vyšší odborné škole.
 • Možnost žáka svobodně si zvolit úroveň obtížnosti. Úroveň obtížnosti není vázána na studijní obor či školu a její typ, ale je pouze na svobodném rozhodnutí konkrétního žáka. Žák při této volbě musí zvážit její rizika a přínosy.
 • Právo (možnost) ředitele školy omezit svým rozhodnutím volitelnost předmětů v rámci povinně volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky. Tento prvek slouží jako nástroj profilace školy.
 • Komplexní zkouška z českého jazyka literatury a cizího jazyka. Tyto zkoušky jsou koncipovány jako zkoušky komplexní a obsahují následující dílčí zkoušky: didaktický test, písemná práce a ústní zkouška.
 • Počet povinných profilových zkoušek není stanoven jednotně. Novela otevírá prostor ředitelům škol při koncipování profilové části maturitní zkoušky nejen v rovině obsahu a formy, ale i v určení jejich počtu. Žáci musí konat nejméně dvě profilové zkoušky, nejvíce však tři.
 • Rozložený náběh reformy a náběhový model reformní maturity.


V náběhovém období v letech 2010 a 2011 se tedy maturitní model skládá z:

 • dvou povinných zkoušek společné části MZ (první z českého jazyka a literatury, druhá buď z cizího jazyka (anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský a ruský jazyk) nebo z matematiky,
 • dvou až tří profilových zkoušek (dle rozhodnutí ředitele školy),
 • až tří nepovinných zkoušek společné části MZ (možnost volby z portfolia český jazyk (vyšší úroveň), matematika, fyzika, chemie, biologie, občanský a společenskovědní základ, cizí jazyk, dějepis, dějiny umění a zeměpis),
 • až dvou nepovinných profilových zkoušek dle rozhodnutí ředitele školy.


Organizace společné části maturitní zkoušky 2010:

 • do 15. 11. 2009 – žáci podávají přihlášky k maturitní zkoušce pro řádný termín MZ
 • do 30. 11. 2009 – škola podává přihlášky žáků pro řádný termín MZ do CERMATu
 • duben 2010 (od 12. 4.) – provedení dílčích písemných zkoušek (didaktický test a písemná práce)
 • třetí týden v květnu až druhý týden v červnu – ústní zkoušky (společné i profilové části)
 • vydání maturitních vysvědčení po 15. 6. 2010
 • do 30. 6. 2010 – žáci a školy předávají přihlášky k náhradní a opravné zkoušce
 • do 31. 7. 2010 – zveřejnění termínů a místa konání opravných/náhradních zkoušek
 • 1. polovina září 2010 – administrace opravných a náhradních zkoušek ve školách
 • 5 dnů po opravných a náhradních zkouškách – zveřejnění výsledků


Profilová zkouška

Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2009/2010 ředitel školy rozhodl, že:

 • povinná profilová část maturitní zkoušky se bude skládat ze 2 předmětů,
 • žák si vybere z nabídky předmětů: další cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, výtvarná výchova, hudební výchova, informační a výpočetní technika,
 • žák nemůže vykonat profilovou zkoušku z předmětu, ze kterého maturoval ve společné části MZ,
 • žák musí maturovat z cizího jazyka, pokud si ve společné části vybral matematiku.

Pokud se jedná o žáka se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, musí být součástí přihlášky k maturitní zkoušce vyjádření PPP nebo příslušného SPC, které zároveň v souladu s vyhláškou zařadí žáka do příslušné kategorie a skupiny.

Personální zajištění:

 • Průběh zkoušek ve škole řídí školní maturitní komisař (funkci vykonává na jiné škole, než na které učí).
 • Zkoušky ve třídě administruje zadavatel (jde o učitele příslušné školy).
 • Písemné práce (český jazyk a cizí jazyk) jsou hodnoceny vždy dvěma hodnotiteli (vyškolen a certifikován CERMATem, jmenován je ředitelem školy a vykonává ji na škole, kde učí).


Více informací o celém pojetí reformované maturitní zkoušky naleznete na adrese www.novamaturita.cz.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).