Model maturitní zkoušky pro rok 2012

Důležité termíny:

  • Studijní volno: 30. 4., 15.-18. 4. 2012
  • Písemná část maturitních zkoušek: 2.-14. 5. 2012 podle jednotného schématu
  • Ústní část maturitních zkoušek: 21.-25. 5. 2012

V prosinci podepsal prezident Václav Klaus novelu školského zákona týkající se modelu maturitní zkoušky pro rok 2012. Svým podpisem tak stvrdil odklad třetí povinné zkoušky na rok 2013. Ve zkratce novela říká, že nynější žáci posledních ročníků budou maturovat stejně jako maturanti v roce 2011, tedy ze dvou povinných zkoušek – z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka/matematiky dle vlastní volby.

Maturitní zkouška ve školním roce 2011/2012 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí:

SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk, nebo matematika

2 povinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitelka školy
max. 3 nepovinné zkoušky z nabídky:
cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění
max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitelka školy

Společná část

Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého svobodného rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se zvolená úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci).

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Krom zmíněného cizího jazyka není volba nepovinných zkoušek omezena tím, zda se zkušební předměty na škole vyučují. Žák má možnost si vybrat zkušební předmět, z něhož bude konat nepovinnou zkoušku, zcela svobodně bez ohledu na to, jaký obor či typ střední školy studuje. Nepovinné zkoušky (s výjimkou cizích jazyků) neznamenají pro školu žádné nároky na kvalifikaci učitelů, neboť jsou realizovány formou centrálně zadávaných a centrálně vyhodnocovaných testů.

Profilová část

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitelka školy dle platného RVP (Rámcového vzdělávacího programu) pro daný obor. Pro žáky našeho gymnázia platí:

Žák koná dvě povinné zkoušky a maximálně dvě nepovinné zkoušky profilové části.

Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky vybere matematiku, v profilové části si musí zvolit cizí jazyk. Dále žák nesmí v profilové části maturovat z předmětu, ze kterého maturoval v části společné.

Profilové zkoušky mají podobu ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek pro školní rok 2011/2012: matematika, cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský a ruský), biologie, chemie, informační a komunikační technologie, fyzika, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, hudební výchova, výtvarná výchova.

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Pozor na změny!!!

  • Nabídka nepovinných zkoušek společné části je stejná jako v roce 2011 s tou výjimkou, že v roce 2012 nemůže žák konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu jako povinnou.
  • Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku, jako tomu bylo v prvním ročníku maturit.
  • Oproti loňskému roku se mění pořadí zkoušek. Nejprve proběhnou písemné zkoušky (didaktické testy a písemné práce) v termínu 2. - 15. května 2012 a pak ústní zkoušky společné i profilové části v termínu 16. května – 10. června 2012.
  • Změna termínu pro přihlašování žáků k maturitě. Žáci předají přihlášku ředitelce školy do 15. prosince 2011.
  • Změna systému hodnocení písemných prací. Písemné práce budou hodnoceny hodnotiteli z jiných škol, než je kmenová škola žáka.Maturitní kalendář 2012Maturitní kalendář 2012

Další důležité informace k maturitě v roce 2012 naleznete na www.novamaturita.cz.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).