Informace pro maturanty - Rozpis didaktických testů


Podrobný časový rozpis didaktických testůPodrobný časový rozpis didaktických testů

Změny maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam

Maturitní zkouška

Pro rok 2020/2021 došlo k zásadním úpravám maturitní zkoušky. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák může maturitní zkoušky konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Společná část

  • povinná zkouška z českého jazyka a literatury;
  • povinná zkouška ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
  • nepovinné až dvě další zkoušky z nabídky: cizí jazyk nebo matematika, případně matematika rozšiřující(žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná zkoušku povinnou).

Zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je hodnocen „uspěl“, „neuspěl“.

Profilová část

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a dalších 2 povinných zkoušek.

Zkouška z českého jazyka a literatury:
  • Písemná práce: minimální rozsah 250 slov; písemná práce trvá 130 minut včetně času na volbu zadání; výběr ze 4 zadání.
  • Ústní zkouška: forma řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla a úryvek neuměleckého textu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut.
Zkouška z cizího jazyka:
  • Písemná práce: minimální rozsah 200 slov (2 zadání, rozsah 150 a 60 slov); písemná práce trvá 90 minut.
  • Ústní zkouška: forma řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu (20). Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut.

Zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, přičemž není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, či jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části. Z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného předmětu (cizího jazyka) dvakrát.

Další zkoušky si žák vybírá z této nabídky: matematika, cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský), biologie, chemie, informační a komunikační technologie, fyzika, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, hudební výchova a výtvarná výchova.

Žák může i v profilové části konat až 2 nepovinné zkoušky.

Všechny profilové zkoušky se konají formou ústní zkoušky s výjimkou maturitní zkoušky z informačních a komunikačních technologií a výtvarné výchovy, které se konají formou kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce (v souladu s §79 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.).

Jako nepovinnou zkoušku si může žák vybrat i MATEMATIKU+.

Platí také následující pravidla:

  • Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako povinný předmět nevybere cizí jazyk, musí si cizí jazyk zvolit v profilové části.
  • Žák může maturovat pouze z těch předmětů, jejichž součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem za celou dobu studia činí 4 hodiny.

Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Přihlášky k maturitní zkoušce žáci podávají prostřednictvím svých třídních učitelů ředitelce školy do úterý 1. prosince 2020.

Obecné informace

Koncem září ředitelka školy zveřejnila školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury (zde). Každý žák si bude volit svůj seznam k ústní zkoušce. Z tohoto seznamu si žák vybere 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března 2021.

Možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se žáků našeho gymnázia netýká. Tato úprava se týká těch oborů, pro které ředitel školy stanoví 3 povinné profilové zkoušky.

Sledujte prosím aktuální informace na webu maturita.cermat.cz. Informace mohou být ještě upraveny dle platné legislativy.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).