Informace pro maturanty ve školním roce 2019/20

Aktuálně: Žáci se mohou k výběrové zkoušce Matematika+ hlásit se přes Výsledkový portál žáka (vpz.cermat.cz), termín pro přihlašování ke zkoušce byl prodloužen do 31. ledna 2020.

Jednotné zkušební schémaJednotné zkušební schéma

Maturitní zkouška

Současná maturitní zkouška má dvě části, tzv. společnou (organizovanou Cermatem - Ministerstvem školství ČR) a tzv. profilovou (školní).

Společná část

  • povinná zkouška z českého jazyka a literatury;
  • povinná zkouška ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
  • nepovinné až dvě další zkoušky z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.

Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.

Profilová část

V profilové části maturitní zkoušky žák našeho gymnázia koná dvě povinné zkoušky a maximálně dvě nepovinné zkoušky. Zkoušky si vybírá z nabídky povinných a nepovinných profilových zkoušek, které ředitelka školy stanovila letos na jaře. Tzn.: matematika, cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský), biologie, chemie, informační a komunikační technologie, fyzika, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, hudební výchova a výtvarná výchova. Všechny profilové zkoušky se konají formou ústní zkoušky s výjimkou maturitní zkoušky z informačních a komunikačních technologií a výtvarné výchovy, které se konají formou kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce (v souladu s §15, §16 a §19 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).

Jako nepovinnou zkoušku si může žák vybrat i MATEMATIKU+.

Platí také následující pravidla:

  • Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako povinný předmět nevybere cizí jazyk, musí si cizí jazyk zvolit v profilové části.
  • Dále žák nesmí v profilové části maturovat z předmětu, ze kterého maturoval v části společné.
  • Žák může maturovat pouze z těch předmětů, jejichž celková doba podle školního vzdělávacího programu činila po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin.

Přihlášky k maturitní zkoušce žáci podávají prostřednictvím svých třídních učitelů ředitelce školy do pondělí 3. prosince 2019.

Obecné informace

Koncem září ředitelka školy zveřejnila školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury (zde). Každý žák si bude volit svůj seznam k ústní zkoušce. Jelikož se jedná pouze o jednu úroveň, a to základní, vybere si 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března 2020.

Tematické okruhy z druhého cizího jazyka zůstávají stejné, ale maturanti budou pracovat se dvěma pracovními listy na vyšší úrovni - B2 (postupně student musí prokázat pohotovost při odpovědích na otázky, srovná dva obrázky, vyjádří svůj názor a samostatně promluví na zadané téma).

Možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se žáků našeho gymnázia netýká. Tato úprava se týká těch oborů, pro které ředitel školy stanoví 3 povinné profilové zkoušky.

Sledujte prosím aktuální informace na webu www.novamaturita.cz.


Vyhláška o ukončování vzdělávání maturitní zkouškouVyhláška o ukončování vzdělávání maturitní zkouškou
Maturitní zpravodajMaturitní zpravodaj

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).