Informace pro maturanty ve školním roce 2014/2015

aktuálně:

Žákovský průvodce maturitní zkouškou - jarní zkušební období 2015Žákovský průvodce maturitní zkouškou - jarní zkušební období 2015
Organizace společné části maturitních zkoušekOrganizace společné části maturitních zkoušek
Důležité informace pro maturantyDůležité informace pro maturanty

Rozpis studentů u maturitní zkouškyRozpis studentů u maturitní zkoušky
Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části – jarní zkušební období 2015Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části – jarní zkušební období 2015

Podoba reformované maturitní zkoušky

Současná maturitní zkouška má dvě části, tzv. společnou (organizovanou Cermatem - Ministerstvem školství ČR) a tzv. profilovou (školní).

Společná část

  • povinná zkouška z českého jazyka a literatury;
  • povinná zkouška ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
  • nepovinné až dvě další zkoušky z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.

V tomto modelu nemají žáci možnost volby úrovně obtížnosti (základní/vyšší). Všechny zkoušky budou svou náročností odpovídat platným katalogům požadavků pro základní úroveň obtížnosti. Forma konání zkoušek zůstává beze změn. Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.

Profilová část

V profilové části maturitní zkoušky žák koná dvě povinné zkoušky a maximálně dvě nepovinné zkoušky. Zkoušky si vybírá z nabídky povinných a nepovinných profilových zkoušek, které ředitelka školy stanovila letos na jaře. Tzn.: matematika, cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský a ruský), biologie, chemie, informační a komunikační technologie, fyzika, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, hudební výchova a výtvarná výchova. Jako nepovinnou zkoušku si může žák vybrat i MATEMATIKU+.

Platí také následující pravidla:

  • Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako povinný předmět nevybere cizí jazyk, musí si cizí jazyk zvolit v profilové části.
  • Dále žák nesmí v profilové části maturovat z předmětu, ze kterého maturoval v části společné.
  • Žák může maturovat pouze z těch předmětů, jejichž celková doba podle školního vzdělávacího programu činila po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin.

Přihlášky k maturitní zkoušce žáci podávají prostřednictvím svých třídních učitelů ředitelce školy do pondělí 1. prosince 2014.

Obecné informace

Koncem září ředitelka školy zveřejnila školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury (zde). Každý žák si bude volit svůj seznam k ústní zkoušce. Jelikož se jedná pouze o jednu úroveň, a to základní, vybere si 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března 2015.

V minulém školním roce došlo ke změně profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka. Tematické okruhy zůstávají stejné, ale maturanti budou pracovat se dvěma pracovními listy na vyšší úrovni - B2 (postupně student musí prokázat pohotovost při odpovědích na otázky, srovná dva obrázky, vyjádří svůj názor a samostatně promluví na zadané téma).

Sledujte prosím aktuální informace na webu www.novamaturita.cz.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).