Informace pro maturanty ve školním roce 2013/2014

aktuálně:
    Organizace společné části - rozdělení učebenOrganizace společné části - rozdělení učeben
    Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné částiJednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části

Podoba reformované maturitní zkoušky

Současná maturitní zkouška má dvě části tzv. společnou (organizovanou Cermatem - Ministerstvem školství) a tzv. profilovou (školní).

Společná část

  • povinná zkouška z českého jazyka a literatury;
  • povinná zkouška ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
  • nepovinné až dvě další zkoušky z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.

V tomto modelu nemají žáci možnost volby úrovně obtížnosti (základní/vyšší). Všechny zkoušky budou svou náročností odpovídat platným katalogům požadavků pro základní úroveň obtížnosti. Forma konání zkoušek zůstává beze změn. Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.

Profilová část

V profilové části maturitní zkoušky žák koná dvě povinné zkoušky a maximálně dvě nepovinné zkoušky v profilové části. Zkoušky si vybírá z nabídky povinných a nepovinných profilových zkoušek, které ředitelka školy stanovila letos na jaře. Tzn.: matematika, cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský a ruský), biologie, chemie, informační a komunikační technologie, fyzika, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, hudební výchova a výtvarná výchova.

Platí také následující pravidla:

  • Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako povinný předmět nevybere cizí jazyk, musí si cizí jazyk zvolit v profilové části.
  • Dále žák nesmí v profilové části maturovat z předmětu, ze kterého maturoval v části společné.
  • Žák může maturovat pouze z těch předmětů, jejichž celková doba podle školního vzdělávacího programu činila po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin.

Přihlášky k maturitní zkoušce žáci podávají prostřednictvím svých třídních učitelů ředitelce školy do pátku 29. listopadu 2013 do 12 hodin.

Obecné informace

Koncem září ředitelka školy zveřejní školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury (zde). Každý žák si bude volit svůj seznam k ústní zkoušce. Jelikož se jedná pouze o jednu úroveň, a to základní, vybere si 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března 2014.

Tento školní rok dochází ke změně profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka. Tématické okruhy zůstávají stejné, ale maturanti budou pracovat se dvěma pracovními listy na vyšší úrovni - B2 (postupně student musí prokázat pohotovost při odpovědích na otázky, srovná dva obrázky, vyjádří svůj názor a samostatně promluví na zadané téma).

Sledujte prosím aktuální informace na webu www.novamaturita.cz.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).