nahled

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádné situaci upravilo MŠMT pravidla přijímacího řízení. Důležité změny jsou vyznačeny barevně. Zejména pozor na odlišné termíny pro uchazeče o 4leté a 8leté studium!

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku v jednom termínu, a to na škole uvedené v přihlášce na prvním místě.

Nejpozději v pondělí 25. 5. 2020 bude odeslána pozvánka k jednotným přijímacím zkouškám. Bude obsahovat všechny důležité informace.

Samotná jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka se pak bude konat

  • 8. června 2020 - pro 4leté studium
  • 9. června 2020 - pro 8leté studium
písemný test z matematiky - 85 minut
písemný test z českého jazyka a literatury - 70 minut

Náhradní termín (23. 6. 2020) se týká uchazečů obou oborů vzdělávání, kteří se nemohli dostavit z vážných důvodů v řádném termínu a do 3 dnů se písemně omluvili.

V přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče podle stanovených kritérií (4leté studium, 8leté studium). Na základě těchto kritérií ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů 15. 6. 2020 (4leté studium) a 16. 6. 2020 (8leté studium). V souladu s §36 a §38 správního řádu má účastník právo nahlížet do spisu a zároveň se vyjádřit k podkladům, na základě kterých bude vydáno rozhodnutí. Toto může učinit v úterý 16. 6. 2020 (4leté studium)a ve středu 17. 6. 2020 (8leté studium) v době od 8 do 10 hodin.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů (na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově školy) v úterý 16. 6. (4leté studium) a ve středu 17. 6. (8leté studium) v 11 hodin. Na základě zveřejněných výsledků si může zákonný zástupce v úterý 16. 6. 2020 (4leté studium) a ve středu 17. 6. 2020 (8leté studium) v době od 12 do 18 hodin v kanceláři školy vyzvednout s občanským průkazem osobně rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude pak nevyzvednuté rozhodnutí o nepřijetí neprodleně odesláno poštou. Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá, lze si je vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři školy.

Uchazeč v roce 2020 nemůže podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání!

Uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušky a nebyl přijat z kapacitních důvodů, může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle §101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tuto žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, případně od osobního převzetí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy v kanceláři školy, a to nejpozději 23. června 2020 (4leté studium) a 24. června 2020 (8leté studium). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí podle §101 písm. b) správního řádu.

Uchazeči jsou povinni řídit se i v průběhu jednotné přijímací zkoušky pravidly na ochranu zdraví a v den zkoušky odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění.

Pohyb uchazečů při konání přijímací zkouškyPohyb uchazečů při konání přijímací zkoušky
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněníČestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).